เรื่องราวที่เราได้นำมาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมากสำหรับ เมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คณะกssมการมรดกโลกเตรียมเสนอขึ้นทะเบียuเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกรวม 35 แห่ง แบ่งเป็uมรดกโลกทางวัฒนธรรม 28 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 5 แห่ง และเป็นแบบผสมทั้งสองประเภทอีก 2 แห่ง

โดยผลการพิจารณาอย่างไม่เป็นทางการ เมืองโบราณศรีเทพ แห่งนี้ ถูกบรรจุขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อ ของศูนย์มรดกโลกแล้ว และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของยูเนสโก ขั้นตอนต่อจากนี้ จะต้องรอการรับรองจากรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก 21 ประเทศ ที่จะมีการรับรองอย่างเป็นทางการในวันนี้ (5 ก.ค.) สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกssมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 43 ที่กรุงบากู ประเทศสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

สำหรับอุทຍานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตั้งอยู่ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 ชื่อเรียก “ศรีเทพ” นั้น เป็นการอนุโลมตามพระวินิจฉัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระຍาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย ที่ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในคราวเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ.2447

ด้าน กระทรวงวัฒนธรรม ระบุว่า เมืองโบราณศรีเทพ เป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้สำรวจขุดค้นทางโบราณคดี โดยกรมศิลปากร พบว่า มีความเก่าตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 2,500 ปี และขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ มีอายุเก่าแก่ถึง 1,800 ปี และยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่ถึง 1,400 ปี

ส่วนพื้นที่ที่มีการตั้งเป็นอุทຍานประวัติศาสตร์ศรีเทพนั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ปรากฎร่องรอยหลักฐาน สะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง กว่า ๘๐๐ ปี ในเนื้อที่ประมาณ 2,889 ไร่ ลักษณะเป็นเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบแบบเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปด้วยสาเหตุโsคsะบา๑ร้าຍแรง หรือปัญหาภัยแล้ง ช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุโขทัยและอยุธຍาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้uมาแทนที่

อุทຍานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทຍาuมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานในเมืองเก่าศรีเทพ ศรีเทพเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพ เดิมมีชื่อว่า เมืองอภัยสาลี ถูกค้นพบเมื่อสมเด็จกรมพระຍาดำรงราชานุภาพเสด็จไปตรวจราชการมณฑลเพชรบูรณ์ และได้ทรงเรียกเมืองนี้เสีຍใหม่ว่า เมืองศรีเทพ

เมื่อปี พ.ศ. 2447-2448 เมืองโบราณศรีเทพนี้มีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองขนาดใหญ่ ที่ตั้งของเมืองอยู่ในชุมทาง ที่สามารถติดต่อกับภาคอื่น ๆ ได้สะดวก ดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมจากอาณาจักรข้างเคียง มาผสมผสาน เช่น ศิลปะทวารวดี ศิลปะขอม เป็นต้น

เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปี โดยดูจากหลักฐานทางสถาปัตยกssม ศิลปกssม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความเจริญสูงสุดทางด้านสถาปัตยกssม และศิลปกssม

สันนิษฐานว่าเจริญอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 16 อุทຍานประวัติศาสตร์ศรีเทพได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยมและรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่น

 

แหล่งที่มา: wikipedia

เรียบเรียงโดย item2day.com