เช็กเลย เงื่อนไข “คนละครึ่ง” ระยะที่ 2 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้เงิน 3,500 บาท

  543

  เช็ก เงื่อนไข สำหรับระยะที่ 2 ได้เลย ตามโครงการ คนละครึ่ง ของทางรัฐบาลที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากล่าสุด ณ ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจฯ มีมติเห็นชอบข้อเสนอจากกระทรวงการคลัง ดังนี้

  1. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 มีรูปแบบการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  – เปิดให้มีการลงทะเบียนสิทธิ์เพิ่มเติมอีก 5 ล้านคน โดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท ทั้งนี้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 จากการไม่ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

  – เพิ่มวงเงินผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 อีกคนละ 500 บาท โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์มาตรการระยะที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

  2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐระยะที่ 2 โดยการเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยมีระยะเวลาการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564

  ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการของทั้ง 2 โครงการ จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความเห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม ได้มีร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนแล้วกว่า 8.9 แสนร้านค้า

  และมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน 9,526,815 คน โดยมียอดค่าใช้จ่ายสะสม 33,754 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 17,236 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก 16,518 บาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 181 บาทต่อครั้ง

  โดยสำหรับจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สงขลา, นครศรีธรรมราช, ชลบุรี และเชียงใหม่ ตามลำดับ ส่วนหากผู้ประกอบการร้านค้าท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการได้อย่างต่อเนื่อง

  แหล่งที่มา : thousandreason.com

  เรียบเรียงโดย : item2day.com