สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานทุนช่วย วัดพระบาทน้ำพุ 1 ล้าน 3 แสนบาท

  375

  อีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยต่างกราบอนุโมทนาสาธุ เมื่อสมเด็จพระสังฆราช พระเมตตาทรง ประทานทุน ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1 ล้าน 3 แสนบาทช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ที่กำลังเดือดร้อน

  โดยวัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานทุนช่วยวัดพระบาทน้ำพุ จำนวน 1 ล้าน 3 แสนบาท

  พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวง่พออลงกต มอบถวายให้พระครูสิริจริย าภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นตัวแทนเข้ารับทุนช่วยเหลือจากสมเด็จพระสังฆราช

  ในการประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาสำหรับวัดพระบาทน้ำพุนั้น ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท

  ซึ่งในบางครั้งเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย จนเกิดเป็นภาพของพระราชวิสุทธิประชานาถหรือหลวงพ่ออลงกต ติกฺขปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุต้องออกเดินบิณฑบาตเพื่อหาปัจจัยเพิ่มเติม

  แหล่งที่มา : banhaobetta.com

  เรียบเรียงโดย : item2day.com