อย่าทิ้งเงินก้อนโต ประกันสังคม แจงสิทธิหากเสียชีวิຕรับค่าทำศພ 40,000

4362

อย่าทิ้งเงินก้อนโต ประกันสังคม แจงสิทธิหากเสียชีวิຕรับค่าทำศພ 40,000 พร้อมเงินสงเคราะห์

เวลาเราเจอเพื่อนที่ทั้งปีทั้งชาติไม่เคยทัก ไม่เคยเจอ มาทักมาเจอ ก็มักจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตซะแล้ว หลายคนอาจถึงกับมองเพื่อนเป็นแมลงสาปไปเลย เพราะมีอคติกับประกันชีวิต เลยไม่ได้มีประกันชีวิตกับเขาซักที

แต่รู้หรือไม่ ถึงแม้ไม่ได้ซื้อประกันชีวิตเอาไว้ เราก็ยังมีประกันชีวิตจากประกันสังคม ซึ่งหลายคนไม่รู้ เพราะเรามักจะรู้กันแค่ว่า ประกันสังคมมีประโยชน์มากๆ กรณีว่างงาน เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ โดยผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต ประกันสังคมจะให้ มีดังนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระบุ การจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีการตาຍของกองทุนประกันสังคมว่า การจ่ายค่าทำศພให้แก่ผู้มีสิทธิรับประโยชน์จำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการศພ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงแก่ความตาຍ โดยผู้มีสิทธิสามารถนำหลักฐาน คือ

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01)

2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้จัดการศພ

3.หลักฐานจากฌาปณสถานหรือมัสยิดที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการศພ

4.สำเนาใบมรณบัตร

5.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขาที่บัญชีของผู้จัดการศພ (กรณีรับเงินทางธนาคาร)

นอกจากนี้ ทายาทผู้มีสิทธิของผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตาຍ โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับบุคคลที่ผู้ประกันตนระบุให้เป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ โดยการทำหนังสือระบุไว้ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำหนังสือระบุไว้ว่า ให้ใครเป็นผู้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามกฎหมาย คือ บิดา มารดา สามีหรือภริยา และบุตรโดยหารเฉลี่ยในอัตราคนละเท่าๆ กัน ดังนี้

ถ้ากรณีถึงแก่ความตาຍ ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 120 เดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 2 เดือน

ถ้าก่อนถึงแก่ความตาຍผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดือน ทายาทผู้มีสิทธิสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนได้ภายใน 2 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th

แหล่งที่มา : สำนักงานประกันสังคม