ชื่อ ที่เป็นมงคลที่สุดคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ เพราะท่านคือบุคคลที่ประเสริฐที่สุด

457

ปัจจุบันในการตั้ง ชื่อ ผู้ตั้งชื่อมักจะต้องคำานึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนที่จะตั้งชื่อ ได้แก่ เพศของทารก วัน เวลาเกิด ความหมายของชื่อ ความไพเราะของชื่อ ความคล้องจองชื่อของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยส่วนใหญ่บิดามารดามักนิยมตั้งชื่อให้ด้วยตนเอง เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุด

ครอบครัวแต่ละครอบครัวเมื่อมีลูกหลานเกิดมาลืมตาดูโลก พ่อแม่ญาติพี่น้อง มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อให้ ทั้งชื่อที่เรียกแทนนามจริง และชื่อจริง เพื่อที่จะได้เรียกถูกต้อง ชื่อนั้นก็จะต้องหาให้เหมาะสม ทั้งลูกผู้หญิง ลูกผู้ชาย ที่มีความไพเราะและความหมายดี ตรงกับวันเดือนปีเกิด ให้สมกับความรักความเอ็นดูที่มีต่อลูกหลานของตน

ในการตั้งชื่อแต่ละคนนั้น มีวิธีการตั้งชื่อที่แตกต่างกันไปตามสถานภาพ และฐานะของพ่อแม่ เช่น ให้พระหรือเจ้าอาวาสวัดที่พ่อแม่นับถือตั้งให้ ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือตั้งให้ เปิดตำราการตั้งชื่อ และขอพระราชทานชื่อ เป็นต้น

ชื่อเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด จนกระทั่งล าจากโลกนี้ไปแล้ว ชื่อของคนดีก็ยังจารึกไว้ในความทรงจำของผู้คนทั่วไป คุณพ่อคุณแม่จึงต่างจัดเตรียมชื่อให้กับลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากครรภ์เลยทีเดียว บ้างก็ให้พระท่านตั้งให้ ทั้งให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตั้งให้

และบ้างก็ให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตั้งให้ตามความเหมาะสม นั้นแสดงถึงความสำาคัญของชื่อที่ตั้งที่มีต่อคนเราเสมอมาในการตั้งชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีหลักยึดปฏิบัติที่แ ตกต่างกันตามถิ่นฐานที่อยู่และการดำาเนินชีวิตตลอดจนความเชื่อปฏิบัติสืบต่อกันมา

โดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคงแก่ชีวิต เป็นที่นิยมยกย่องและความเจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ว่าศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษาและสั่งสอนสืบทอดกันมาแต่โบราณ

 

แหล่งที่มา : banhaobetta.com