รัฐบาลแจง งดบาง พิธีสำคัญ ในเดือนพฤษภาคม

  288

  สำหรับสถานกการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ในตอนนี้ ที่ทำให้วันสำคัญต่างๆของแต่ละเดือนต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป เพื่อลดการแพร่กระจายของ CO VID ซึ่งในเดือน พฤษภาคมนี้

  มีวันสำคัญทางศาสนา 3 วันคือ วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา วันพืชมงคล ทางด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัด พิธีสำคัญ รือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญเดือน พฤษภาคม 2563 ว่า ด้วยในเดือนพฤษภาคม 2563 จะมีวันสำคัญของชาติ 3 วัน

  ประกอบด้วย วันฉัตรมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 และ วันพืชมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งทุกปีสำนักพระราชวัง และหน่วยงานภาครัฐจะมีการจัด พระราชพิธีหรือจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวตลอดมา แต่ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ การแพร่กระจายของ CO VID รัฐบาลจึงได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปในวงกว้างดังนี้

  1 วันฉัตรมงคล

  ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดงานพระราชพิธีหรือ จัดกิจกรรมแต่อย่างใด ในการนี้ รัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  1.1 การถวายพระพรชัยมงคล นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในนามข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ประธานรัฐสภา ในนามสมาชิกรัฐสภา และประธานศาลฎีกาในนามข้าราชการตุลาการ จะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยจะนำเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ใน วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วง ข่าวพระราชสำนัก

  1.2 การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล จำนวน 3 ตอน ตอนละ 3 นาที เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ในวันที่ 2 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 ในช่วงข่าวพระราชสำนัก

  1.3 หน่วยงานต่างๆ สามารถตกแต่งสถานที่และประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รวมทั้งตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉาย าลักษณ์พร้อม เครื่องราชสักการะและจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง

  1.4 การจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 พร้อมพระบรมฉาย าลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมทั้งนำภาพการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและภาพผลงานของหน่วยงานที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2 วันวิสาขบูชา

  ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 สำนักพระราชวังจะจัดพิธี.เทียนรุ่ง ถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

  3 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

  ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่างๆ

  ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 17 00 น ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีหว่านข้าวในแปลงนา ทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10 00 น โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าว

   

  ซึ่งเป็นการจัดพิธีภายใน ไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญในวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้ไม่มีการจัดพระราชพิธีดังกล่าว

  สำหรับปีนี้เกิดการแพร่กระจายของ CO VID ทำให้พีธีที่สำคัญต่างๆต้องยกเลิก หรือดำเนินการโดยผู้ร่วมงานที่น้อยที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของ CO VID

  แหล่งที่มา : thaipbs,Khaosod.co.th, siamnews.com