เปิดกับดัก พัก ชำระหนี้บ้าน ไม่จ่ายต้น จ่ายดอก ยิ่งทำหนี้เพิ่ม คำนวณให้ดูกันเลย

  112

  วันที่ 11 เมษายน 2563 ทีมข่าวรายงานว่า จากผลกระทบของ CD 19 ทำให้ หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ทางธนาคารต่าง ๆ จึงออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่มาตรการที่ดูจะได้ใจคนไปมากที่สุด คือมาตรการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อให้คนดึงกระแสเงินสดมาไว้กับตัวได้มากที่สุด

  อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาคำนวณให้ดูชัด ๆ แล้วว่า การพักชำระหนี้แบบไม่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย ยิ่งทำให้หนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีก พร้อมกับเปรี้ยบเทียบให้ดูชัด ๆ ว่า การจ่ายหนี้แบบใด สามารถลดเงินต้นและดอกเบี้ยได้มากที่สุด

  สิ่งที่ควรรู้

  ดอกเบี้ยบ้านนั้นคิดเป็นรายวัน แม้ว่าท่านจะขอพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยไม่ต้องจ่ายเงินใด ๆ ในช่วง 3 หรือ 6 เดือนตามมาตรการ แต่ไม่ได้หมายความว่า ดอกเบี้ยบ้านที่คำนวณทุกวันจะหยุดวิ่งไปด้วย ซึ่งดอกเบี้ยนี้ จะกลายมาเป็นดอกเบี้ยคงค้างในเวลาต่อมา ท่านอาจจะต้องไปจ่ายงวดสุดท้ายของการผ่อนบ้าน หรือจ่ายทันทีหลังจากหมดมาตรการแล้ว

  สูตรในการคำนวณหายอดเงินคงเหลือคือ จำนวนหนี้ ชำระคืนเงินต้นxระยะเวลา

  1 กรณีผ่อนชำระตามปกติ

  หากท่านมีหนี้บ้าน 1000000 บาท จ่ายค่างวดงวดละ 10000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 4000 บาท และดอกเบี้ย 6000 บาท หากชำระหนี้ตามปกติ ผ่านไป 6 เดือน ยอดหนี้ของท่านจะเหลือ ผ่านไป 6 เดือน เหลือแค่ 976000 บาท

  หากนำมาแทนในสูตรก็คือ จำนวนหนี้ ชำระคืนเงินต้นxระยะเวลา คือ 1000000 (4000×6)

  2 กรณีพักชำระเงินต้น แต่ยังคงจ่ายดอกเบี้ย

  หากท่านมีหนี้บ้าน 1000000 บาท จ่ายค่างวดงวดละ 10000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 4000 บาท และดอกเบี้ย 6000 บาท หากท่านชำระเพียงแต่ดอกเบี้ย คือจ่ายแค่เดือนละ 6000 บาท ผ่านไป 6 เดือน ท่านจะยังคงเหลือยอดหนี้ 1000000 บาทเท่าเดิม

  หากนำมาแทนในสูตรก็คือ จำนวนหนี้ – (ชำระคืนเงินต้นxระยะเวลา) คือ 1000000-(0x6)

  3 กรณีพักชำระทั้งเงินต้น และพักชำระดอกเบี้ยด้วย

  หากท่านมีหนี้บ้าน 1000000 บาท จ่ายค่างวดงวดละ 10000 บาท แบ่งเป็นเงินต้น 4000 บาท และดอกเบี้ย 6000 บาท หากท่านได้รับการผ่อนปรนไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเลย แน่นอนว่า ท่านจะไม่เสียประวัติในเครดิตบูโร แต่ดอกเบี้ยที่ไม่ได้จ่ายเลยนั้น จะรวมมาเป็นดอกเบี้ยคงค้าง และเดินไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ภายใน 6 เดือนท่านจะมียอดหนี้ทั้งหมดที่ 1036000 บาท

  หากนำมาแทนในสูตรก็คือ จำนวนหนี้ – (ชำระคืนเงินต้นxระยะเวลา) + (ดอกเบี้ยxระยะเวลา) คือ 1,000,000-(0x6)+(6,000×6)

  ดังนั้น หากในตอนนี้ ใครที่ยังสามารถจ่ายเงินกู้บ้านได้ในอัตราปกติ ก็แนะนำให้จ่ายไปก่อน เพราะมาตรการต่าง ๆ ที่ธนาคารออกมานั้น เพียงแค่เป็นการเลื่อนกำหนดการชำระเท่านั้น แต่ดอกเบี้ยยังคงเดินอยู่ ไม่ทำใหภาระหนี้ของท่านลดลงแต่อย่างใด

  ภาพจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

  แหล่งที่มา : มุมข่าว