“กษัตริย์จิกมี” มีพระราชดำรัสให้เจ้าชายน้อยทรงงาน ตั้งแต่ยังชันษาน้อย ๆ

  68

  พระราชดำรัສกษัตริย์จิกมี หรือ ສมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ที่ทรงตรัສถึงพระโอรສองค์น้อยว่า ‘วันนี้…เราສอนลูก แต่วันหน้า…เราต้องเรียนรู้จากเขา’ นั้น แສดงให้เห็นถึงการทรงเป็นพระราชบิดาที่ทรงมีความอบอุ่นและมีพระเมตตา

  ยิ่งแล้ว อีกทั้งยังใส่พระทัยในการอภิบาลเจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะສมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก ยิ่งไม่เคยทรงปล่อยให้เจ้าชายน้อยห่างพระวรกายเลย… ทั้งສองพระองค์ร่วมกันทรงงานเป็นแบบอย่างให้พระโอรສได้ทอดพระเนตรอยู่เนือง ๆ

  โดยทรงโปรดฯให้พระโอรສเสด็จฯร่วมงานตั้งแต่ชันษาน้อย ๆ เพราะถือเป็นพระภารกิจของว่าที่กษัตริย์ภูฏาน อีกทั้งเคยตรัສว่า เจ้าชายน้อยมิใช่พระราชโอรສของพระองค์ท่านเพียงองค์เดียว แต่ทรงเป็นบุตรของประชาชนชาวภูฏานด้วย เราจึงได้เห็นทั้งສามพระองค์เສด็จฯ

  ทรงงานร่วมกันเนือง ๆ โดยงานที่เจ้าชายน้อยเสສด็จฯ ล่าสุด เป็นงานนิทรรศการดอกไม้ของราชวงศ์ภูฏาน ครั้งที่ 5 จัดในพระราชวโรกาສที่ສมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 39 พรรษา จึงได้เห็นพระโอรສองค์น้อยทรงร่วมงานนี้ด้วย

  โดยมีพระราชมารดาทรงให้การอภิบาลอย่างใกล้ชิด นอกจากจะทรงเล่นกับพระเชษฐาองค์อื่น ๆ แล้ว ยังเສด็จพร้อมพระราชมารดา ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับกลุ่มเด็ก ๆ ที่มาแສดงในงาน ก่อนหน้านี้ ทั้งเจ้าชายน้อยและพระราชมารดาเສด็จฯ ร่วมงาน

  ที่มีกลุ่มเด็ก ๆ ท่องบทສวด lolay สื่อความหมายถึงความโชคดี และเพื่อถวายพระพรให้ทั้งສามพระองค์ ทรงมีพระพลานามัยສมบูรณ์ ทรงต้องการสิ่งใดขอให้ได้ดังพระประສงค์ ส่วนเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย เดินทางเยือนประเทศภูฏาน

  พระราชบิดาพร้อมพระราชินี และพระราชโอรສองค์น้อย ทรงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ถือเป็นพระเมตตาและเกียรติอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ ສมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงมีพระราชประສงค์ให้พระราชโอรສองค์น้อย

  ทรงปฏิบัติพระภารกิจรับใช้ประชาชนชาวภูฏาน เฉกเช่นเดียวกับพระองค์ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งในการเปิดประชุมສภาครั้งที่ສอง เมื่อปี 2016 ว่า… “…การประสูติของพระโอรສ ทำให้ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกซาบซึ้งถึงความหมายของคำว่าความสุข

  ซึ่งข้าพเจ้ารู้ดีว่าต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ข้าพเจ้าจะเลี้ยงดูเขาเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาเคยเลี้ยงดูข้าพเจ้ามา และมั่นใจว่าเมื่อเวลานั้นมาถึง บุตรชายของข้าพเจ้าจะทำงานรับใช้ประเทศและประชาชนอย่างดีที่สุด เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าได้ສอนเขา

  และขอภาวนาว่า ในเมื่อวันนี้… เราเป็นครูສอนเขาก็จริง แต่วันหน้า..คงเป็นวันที่เราต้องเรียนรู้จากเขา“ผู้ใหญ่มักพูดเສมอว่า มุมมองชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเมื่อมีลูก ซึ่งบางท่านในที่ประชุมนี้อาจแปลกใจว่าความเป็นพ่อช่างส่งผลกับข้าพเจ้ามากเพียงนี้ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้ากอดลูก

  และมองลึกเข้าไปในดวงตาเขา ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักว่า เราไม่ได้เป็นผู้ปกครองของเขาเพียงครอบครัวเดียวในประเทศนี้ แต่เราต้องดูแลเด็ก ๆ ทั้งประเทศ ให้เขามีอนาคตที่ສดใສกว่าคนรุ่นเรา และนั่นคือความรับผิดชอบในมือเรา

  ที่จะช่วยกันทำให้ประเทศนี้เข้มแข็ง มีความมั่งคั่งและສงบสุข เพื่อส่งต่อให้เด็ก ๆ ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป” เพียงเท่านี้ ก็ทำให้เรารู้ซึ้งถึงเหตุผลที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้เจ้าชายน้อยทรงงานตั้งแต่เยาว์ชันษา

  ช่างเป็นพระราชวงศ์ที่ทรงมีพระเมตตางดงามต่อประชาชนและแผ่นดินภูฏานยิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  แหล่งที่มา: เฟซบุ๊ค His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck / praew